بیوراکتور،فرمانتور،فرمانتورکشت سلولی،فرمانتور میکروبی،شیکر،شیکراینکوباتور،شیکراینکوباتوریخچالدار،هودلامینار،هودشیمی،بیوراکتور صنعتی،فرمانتور آزمایشگاهی،پمپ پریستالتیک،اون،اینکوباتور،شیکر رومیزی،فرمنتور-ژرمیناتور-هود-هودلامینار GC،گازکروماتوگراف،FID،TCD،هیدروژن ژنراتور،فریزدرایر،درایر،CO2،اینکوباتورCO2 GC

ترجمه شده توسط : کانکس

GC،بیوراکتور،اینکوباتورCO2،فریزدرایر